Family icon. XVII

Family icon. XVII

Icône de famille / Icono de familia / Icona de família. 29 x 22'5 cm.