Family icon with Saints. XVIII

Family icon with Saints. XVIII

Icône de famille avec des saints /  Icono de familia con santos / Icona de família amb sants. 52 x 44'5 cm.