Family icon with Saints. XVIII

Family icon with Saints. XVIII

Icône de famille avec des saints / Icono de familia con santos / Icona de família amb sants. 31 x 27 cm.